اخبار

آئرودینامیک چیست؟

 

آئرودینامیک چیست؟
 
 
 

تعريف آئروديناميك:

آئرو به معني هوا و ديناميك به معنی حركت.

آئروديناميك عبارتست از علم مطالعه حرکت در هوا.

فهميدن اصول آئروديناميك برای خلبانان و افرادي كه پرواز مي كنند بسيار مهم است.

قوانين كلي وجود دارند كه رفتار جريان را توضيح داده و نيروهای اعمالی روي سطوح را تعيين می كنند. اين اصول آئروديناميك، مقدمه ای را برای درك خوب تئوری پرواز ارائه مي نمايد.


اصول آئروديناميك: جو (آتمسفر(
جو : به هوای اطراف زمين جو يا اتمسفر گفته مي شود. حداكثر ارتفاع جو 1000 كيلومتر می باشد.

اين ارتفاع در مقايسه با شعاع زمين، كوچك است. شعاع زمين   6400 كيلومتر می باشد.

اگر روي كاغذ دايره ای به شعاع 4/6 سانتيمتر رسم نماييد، براي نشان دادن ضخامت جو كافيست دايره ديگری به شعاع 4/7 سانتيمتر رسم شود. فاصله يك سانتيمتري بين اين دو دايره، نشان دهنده مقياس جو در برابر كره زمين مي باشد. از طرفی نیز حدود 80 درصد میزان جو نیز در لایه اول می باشد که این لایه 11 کیلومتر اول را تشکیل می دهد.

جو زمين از گازهاي مختلفي تشكيل شده است.

درصد حجمي گازهاي ثابت جو را بصورت زير در نظر مي گيرند:

رديف نام گاز علامت درصد حجمی

 

  -1نيتروژن  N2 084/78
  -2
اكسيژن  O2 947/20
  -3
آرگون  A7 936/0
  -4
نئون  Ne 0018/0
  -5
هليم  He 0002/0
  -6
متان  CH4 000524/0
  -7
كريپتون K7 000114/0
  -8
هيدروژن H2 00005/0
  -9
اكسيد نيتروژن N2O 00005/0
 -10
گزنون Xe 0000087/0

از جمله گازهای متغير جو می توان به : بخار آب، ازن، دی اكسيدكربن، دی اكسيد گوگرد و دی اكسيد نيتروژن كه مهمترين آنها می باشند اشاره كرد.

 

محدوه درصد آنها به شكل زير مي باشد:

بخارآب(H2O) 0 تا 7%
دي اكسيدكربن(CO2) 1% تا 10% و بطور متوسط در حدود 32%
ازن(O3) 0 تا 1%
دي اكسيدگوگرد (SO2) 0 تا 001%
دي اكسيد نيتروژن (NO2) 0 تا 00002%

گازهای سبك غالباً در ارتفاعات بالاي 90 كيلومتری از سطح زمين قرار دارند.

اگرچه اكسيژن و نيتروژن بيشترين سهم را دارند، اما در حقيقت بخش بسيار كوچكی از بخار آب و دي اكسيدكربن است كه بيشترين سهم را به رفتار جريان دارد. تراكم دی اكسيد كربن در ابرها وجود دارد و بخارآب نيز تعيين كننده شرايط آب و هوايي است.


تقسيم بندی لايه هاي جو:

لايه های جو را با توجه به ساختار درجه حرارت آن به 4 لايه تقسيم می كنند بترتيب از سطح زمين عبارتند از:  -1تروپسفير
  -2استراتسفير
  -3مزوسفير
  -4ترموسفيرییییییییی

ناحيه تغيير حالت يا مرز لايه ها نيز با تعويض پوس (پوسته) یا سِفِر (كره) مشخص می شود: تروپوس، استراتوپوس، مزوپوس و ترموپوس.

بالاتر از لايه چهارم (ترموسفير) نيز اگزوسفير ناميده می شود.

اما چون انتهای آن مشخص نيست آن را جز لايه ها به حساب نمی آورند.

 

 

 

کمیته ورزشهای هوایی استان قزوین