اخبار

لزوم اخذ مجوز از کمیته استان مبدأ برای کمیته استان مقصد

روسای محترم کمیته های استانها
با سلام
از آنجا که عده ای از خلبانان بدون درنظر گرفتن مقررات و ضوابط از استان خود به سایتهای دیگر استانها عزیمت و غالبا مجوزی از کمیته مبدا و مقصد در دست ندارند؛ لذا ضروری است که مسئولین کمیته های استانی به همه خلبانان عزیز به نحو مقتضی اعلام نمایند که قبل از عزیمت به استان دیگر برای پرواز از کمیته استان خود مجوز دریافت و در مقصد با هماهنگی مسئول کمیته استان اقدام به پرواز در سایتهای مجاز آن استان بنمایند در غیر اینصورت مسئولیت هر گونه حادثه بعهده آنان خواهد بود و انجمن نسبت به جلوگیری از فعالیت آنهایی که فاقد مجوز قانونی هستند تا موافقت استان مربوطه اقدام خواهد نمود.

 

انجمن ورزشهای هوایی کشور