اخبار

فرهنگ لغات و اصطلاحات مورد استفاده در پاراگلايدر

فرهنگ لغات و اصطلاحات مورد استفاده در پاراگلايدر

 

Aerodynamics  آيروديناميک: مبحث حرکت هوا و نيروهاي ناشي از آن  حرکت يک جسم مانند بال پاراگلايدر در هوا.

Acpul اکپول: موسسه گواهي استاندارد گلايدر فرانسه.

Activeflying آکتيو فلاينگ : پرواز موثر - حس دائمي فرامين - نگه داشتن مداوم فشار و حفظ ايستايي کاناپي.

Afnor افنور : موسسه گواهي استاندارد گلايدر فرانسه.

A.G.L اي.جي.ال : بالاتر از سطح زمين.

Air bag اير بگ: کيسه هوای محافظ.

Air foil اير فويل: بال واره - سطح منحني طراحي شده جهت ايجاد نيروي برا (بالارونده) در حين حرکت در هوا.

Air mass اير مس: حجم همگن و يکپارچه هوا مانند پشت جبهه هوای سرد و يا جبهه گرم.

Air speed اير اسپيد : سرعت هوايي ، سرعت بال در ميان هوا.

Altimeter آلتي متر: ابزار اندازه گيری ارتفاع از سطح يک نقطه از پيش تعيين شده.

Alto آلتو: اصطلاحی است پيشوندی به معناي بالا مرتبط با ابرهای با ارتفاع 6500 الي 20000 پا.

of Attack Angle  انگل آو اتک : زاويه حمله ( زاويه بين وتر بال و مسير باد نسبی ) زاويه محور فرضی يک ايرفول با باد روبرو يا باد نسبی ايجاد ميکند.

A-risers ای رايزرز : جلوترين تسمه ای که به بندهای آ که به لبه جلو بال هدايت ميشوند متصل است.

Aspect Ratio آسپکت رشيو : نسبت طول دوسر بال به طول وتر آن.

Attitude آتيتيود : حالت ، قرار وصفی بال در هوا زاويه بين محور فرضی بال با خط افق.

Bank Angle بنک انگل : زاويه بنک ، زاويه غلت گردشی - زاويه کجی زاويه ای که يک بال در هنگام گردش حول محور طولی با افق ميسازد.

Best Glide Speed بست گلايد اسپيد : بهترين سرعت سرش ، سرعت هوايی که بهترين نسبت سرش در هوا را ايجاد ميکند.

Big Ears بيگ ايرز : مانور گرفتن و جمع کردن گوشه های بال جهت نزول سريعتر.

Camber کمبر : انحناي بالا و پايين مقطع بال - ميزان خمش سطح يک بال واره.

Canopy کانوپی : جزء بال يک پاراگلايدر.

Cap Cloud کپ کلاود : ابر عدسی شکل کلاه مانندی که روي قله يک کوه بلند به واسطه جريانهای بالا رونده اطراف قله ايجاد شده است.

Carabiner  کارابين : حلقه بيضی شکل يا تخم مرغی شکل اتصال هارنس به رايزرها.

Cells سل : احجام درون يک بال که توسط ديواره ها و سطح بالايی و پايينی يک بال از يکديگر مشخص و جدا شده اند.

CEN  سن : موسسه گواهی استاندارد گلايدر اروپا.

Center of Gravity سنتر آو گراويتی : مرکز ثقل، نقطه ای در امتداد محور يک بال جاييکه وزن يک خلبان در آنجا قرار گرفته است.

Center of pressure سنتر آو پرشر : مرکز فشار ، نقطه ای در امتداد يک ايرفويل يا بال که محل تلاقی نيروهای آيروديناميک ميباشد و در آن نقطه ها نيروهايی متمرکز شده اند و يا به تعادل ميرسند.


Chest Strap چست استرپ : بند سينه ، تسمه جلوی سينه.

Chord  کورد : وتر بال ، اندازه بين لبه حمله ( جلويي ) تا لبه فرار ( عقبی ) يک بال.

Cirrus clouds سيروس کلودز : ابرهای گسترده و پر مانند که دارای ارتفاع بالاي 20/000 پا مي باشند ، ابرهای سيروس.

Civl سيول : کميته بين المللی پرواز آزاد ، موسسه بين المللی پاراگلايدر.

Cloud Base کلاود بيس : پايه ابر سطح زيرين ابرهای کومولوس يا ابرهای خوابيده که در حال ميعان هستند و به نقطه شبنم رسيده اند.

Cloud Street کلاود استريت : يک رديف ابرهای کومولوس که مانند بزرگراهی برای بالا رفتن يا ليفت گرفتن در کنار هم قرار دارند.

Cold front کولد فرانت : جبهه سرد لبه پيشين و جلو رونده يک توده هوايي سرد.

Control Lines کنترل لاينز : فرامين ، بندهايی که از دستگيره های فرامين تا پشت بال امتداد ميابند و براي کنترل بال به کار برده ميشوند.

Convection کان وکشن : بالا رفتن حبابهای گرم يا ستونهای گرما در هوا ، ترمال.

Convergence کانورجنس : تقرب و همگرايی در جريان هوايی که غالبا ايجاد جريانهای بالارونده يا ليفت مينمايد.

Coordinated Turns کوردينيتد ترنز : چرخش های هماهنگ و موزون ، چرخشهايی با ميزان صحيح فشار در فرامين که ايجاد لغزش به خارج در دور زدن و يا واماندگي ننمايد.

Coriolis Effect کوريوليس افکت : نيروی کوريوليس ، چرخش باد به خاطر نيروی گردش و چرخيدن زمين ( به سمت راست در قطب شمال ).

Crabbing  کريبينگ : کراب گرفتن ، حرکت خرچنگ وار ، از پهلو حرکت کردن ، پرواز در باد با سمتی متفاوت از حرکت رو به جلو به علت فشار وارده از پهلو توسط باد.

Crosswinds کراس ويندز : باد از پهلو وزش باد در جهتی متقاطع با مسير پرواز.

Cumulus Clouds کومولوس کلاودز : ابرهای کومولوس ، ابرهاي آشفته و درهم ، پنبه ای شکل که در اثر جريانهای ترمال بالارونده ايجاد شده است.

Cumulonimbus Clouds کومولونيمبوس کلاودز : ابرهای کومولونيمبوس ، ابرهای کومولوس رشد يافته که سياه ميشوند و ايجاد طوفان صاعقه رعد و برق و باران مينمايند.

Deep Stall ديپ استال : واماندگی عميق ، نزول مداوم و عمودي يک گلايدر در وضعيت واماندگی که بعضا به آن پاراشوتيج نيز ميگوييم.

DHV  دی-اچ-وی : موسسه گواهی استاندارد گلايدر آلمان.

Downslope Winds داون اسلوپ ويندز : بادهای در حال وزش در پای يک سراشيبی که معمولا در يک بعدازظهر سرد ايجاد ميشوند بادهاي کاتاباتيک.

Downwind داون ويند : جهتی که در سمت آن يا به سمت آن باد ميوزد.

Downwind Leg  دان ويند لگ : ضلع پشت به باد.

Downdraft دان درفت : باد در حرکت به طرف پايين.

Drag درگ : پسا ، نيروي پسا ، نيروی مقاوم در برابر کشش ، انرژي از دست رفته يک گلايدر به واسطه برخورد و مقابله با هوا.

Dynamic Pressure دايناميک پرشر : فشار ديناميکی ، فشار محسوس روی يک بال به واسطه حرکت در هوا.

Figure 8 Set Up  فيگور ايت ست آپ : تقرب برای نشستن در منطقه فرود با به کار گيری شکل 8 انگليسي در جهت رو به باد.

Final Leg فاينال لگ : آخرين بخش رو به باد يک وسيله پروازي براي به زمين نشستن.

Flaring  فليرينگ : فلر کردن ، کشيدن فرامين به طور کامل برای افزايش حداکثر زاويه حمله در هنگام نشستن به منظور پيشگيری از حرکت به جلو.

Flight Plan فلايت پلن : نقشه پروازي ، برنامه پروازي ، يک سلسله اعمال و رفتار و مسير پروازی که قبل از شروع پرواز براي آنها برنامه ريزی به عمل آمده است.

Form Drag فرم درگ : پسای ايجاد شده به واسطه بندها هارنس و خلبان در تقابل با باد.

Forward Inflation  فوروارد اينفليشن : به اهتزاز در آوردن بال در حالت صورت رو به باد و دور از کاناپی.

Frontal Fold فرانتال فولد : جمع شدگی لبه حمله و جلويي بال.

Full Stall فول استال : واماندگی کامل ، جمع شدن بال و نزول سريع به واسطه زياد کشيدن فرامين.

G Forces جی فورس : نيروي جی ، افزايش ظاهری وزن در پرواز در حالت دور زدن و چرخش روی يک خط و محور خميده.

Glide Angle  گلايد انگل : زاويه پرواز ، زاويه بين مسير گلايدر و خط افق.

Glide Path  گلايد پت : مسير پرواز يک گلايدر.

Glider  گلايدر : هواسر ، هواپيمای بدون موتور ، هواپيما يا هرگونه دستگاه پرنده هوايي که تنها به واسطه نيروي وزن به حالت پرواز باقي ميماند.

Glide Ratio گلايد رشيو : نسبت سرش ، نسبت بين فاصله طي شده به جلو به فاصله سقوط يا نزول کرده.

Ground Speed گراوند اسپيد : سرعت زميني يک گلايدر روي زمين ، اين سرعت با سرعت هوايي در زمانيکه بادي وجود داشته باشد متفاوت است.

Gross Weight گراس ويت : وزن ناخالص ، کل وزن يک گلايدر ، حداکثر وزن مجاز پروازي يک گلايدر.

Gust گاست : بادي که افزليش و کاهش ميابد - هواي منقلب.

Handling هندلينگ : کارآيي ، سرعت واکنش يک گلايدر به يک داده کنترلی.

Harness هارنس : صندلی که خلبان را به کاناپی اتصال و از وی محافظت ميکند.

Heading هدينگ : سمت گيری ، مسير هدف پرواز يک هواپيما ، زاويه بين خط افق با محور طولی هواپيما.

Head Wind  هد ويند : باد روبرو و در خلاف جهت هدينگ.

Induced Drag اينديوس درگ : پسای القايی ، پسای توليد يا برا ، پسای ايجاد شده روی يک بال به علت عبور هوا از بدنه.

Inflation  اينفليشن : به اهتزاز در آوردن بال با کشيدن به جلو جهت پر نمودن درون آن از هوا.

Isobars  ايزوبار : خطوط اتصال نقاط هم فشار روی يک نقشه هواشناسی ، باد معمولا از خطوط ايزوبار پيروي ميکند  ، فشار ثابت ، هم فشار.

Instability  آينس تبيليتي : بی تعادلی ، ناپايداری ، نوسان هواپيما يا بال ، گرايش برای خارج شدن از کنترل و نياز به يک فرمان جهت حفظ پايداری.

Intermediate Syndrome اينترمديت سيندرم : عوارض و علائم مشخص اعتماد بنفس و خودباوری کاذب پس از رسيدن به سطح و مرحله متوسط.

Inversion اينورژن : وارونگی ، توده هوا که دمای آن متناسب با ارتفاع کاهش نميابد و به همين علت ترمال بالارونده ايجاد نميشود.

Kiting کايتينگ : به اهتزاز در آوردن کاناپی و کنترل کامل و صحيح آن در باد.

Landing Approach لندينگ اپروچ : قالب به کار برده شده براي يک فرود در تمام مسير تا نقاط فرود.

Landing Zone لندينگ زون : محيط باز جهت فرود.

Laps Rate  لپس ريت : برشهای طولی و مقاطع هوا از سطح زمين به بالا.

L/D Lift/Drag ال/دي-ليفت درگ : نسبت برا به پسا ، نسبت سرش در هوای ساکن.

Leading Edge ليدينگ اج : پيشترين و جلوترين قسمت يک بال.

Lenticulare Cloud لنتيکولار کلاود : ابرهای عدسی شکل تشکيل شده توسط يک موج هوا.

Leg Straps  لگ استرپ : بندهای پا.

Lift ليفت : برا ، نيروی آيروديناميکی بالارونده يک بال واره ، هوای بالارونده که توسط خلبانان از آن جهت صعود استفاده ميشود.

Local Winds  لوکال ويندز : بادهای محلی  ، بادهاي ايجاد شده بوسيله عوامل گرمازا که در يک مکان محدود شکل ميگيرند و گسترش مي يابند.

Lockout  لاک اوت : بيرون افتادن از لبه يک ترمال در هنگام ترمال گيری.

 Log Book لاگ بوک : دفترچه ثبت پرواز و دستاوردهای ناشي از آن.

Maneuvering Speed  مانوورينگ اسپيد : سرعت مانور ، سرعت هوايی پرواز که اجازه بهترين عکس العمل را به بال ميدهد.

Maximum Glide Ratio   ماکزيمم گلايدر شيو : بهترين نسبت سرش ممکن در يک بال.

Mean Camber مين کمبر : متوسط منحني ، ميانگين خمش ، انحناي يک خط ترسيم شده بين سطح بالايی و پايينی ايرفويل يا بال.

Minimum Sink Rate مي نيمم سينک ريت : کمترين حد نزول ، سرعت هوايی پرواز که اجازه کمترين نزول بال را ميدهد.

M.S.L  Mean Sea Level ام.اس.ال ، مين سي لول : ارتفاع از معدل سطح دريا.

Mylar ميلار : نوعي پلی استر خشک و قوی و غير قابل انعطاف.

Parachutage  پاراشوتيج : حالت واماندگي عميق.

Parasit Drag پارازيت درگ : همه نوع پسا و مقاومت به استثنای پساي القايی.

Penetration پنتريشن : نفوذ ، رسوخ ، پيشری بال.

Pitch  پيچ : حرکت يک بال در حالتی که جلوی بال متمايل به بال و پايين ميشود - دوران حول محور عرضی.

P.L.F  Parachutage Landing Fall  پي.ال.اف ، پاراشوتيج لندينگ فال : روش به زمين افتادن با چرخش و گردش چتر بازی.

Preflight Control پری فلايت کنترل : کنترل جامع و همه جانبه همه عوامل و قطعات قبل از پرواز.

Prelaunch Check پري لانچ چک : کنترل مهمترين نکات لحظه قبل از به هوا برخواستن.

Profeel پرو فيل : برش طولی يک ايرفويل ، مقطع يک بال.

Profeel Drag پرو فيل درگ : پسای ايجاد شده تنها توسط بال.

Quick links  کوئيک لينکز : اتصالات فلزی که رايزرها را به بندهای بال متصل ميکند.

Rear Risers  رير رايزرز: رايزرهايی که به انتهايی ترين بندهای اتصال به بال متصل است.

Relative Wind رليتيو ويند : باد نسبی ، باد ظاهرِی در هنگام پرواز پاراگلايدر ، از آنجاييکه گلايدر همواره نسبت به هوای موجود در اطراف آن در حال پرواز ميباشد بنابرين باد نسبی هميشه متفاوت از باد حقيقی موجود ميباشد.

Restitution ريستيتوشن : باد ايجاد شده ملايمی که بواسطه هوای خنک بعداز ظهر که در زير هوای گرم ايجاد شده توسط تابش خورشيد در طول روز به وجود مي آيد.

Resultant  رزولتنت : بردار منتج از نيروي برا و پسا در يک ايرفويل.

Reveres Inflation  ريورس اينفليشن : به اهتزاز در آوردن کاناپی به حالت صورت رو به آن.

Ribs   ريبز : ديوارها ، پارچه عمودی اتصال سطح بالايی و پايينی يک بال.

Ridge Soaring ريج سورينگ : پرواز کردن و بالا ماندن به واسطه هوايی که در برخورد با تيزه و خط الراس شيب بوجود آمده است.

Right-Of-Way   رايت .آو .وي : حق تقدم عبور ، قوانين حق تقدم و عبور در ترافيک هوايی.

Risk ريسک : رايزرها ، الياف و بندهايی که هارنس را به بندهای بال متصل ميکند.

Risk Management  ريسک منيجمنت : اتخاذ تصميمات صحيح ايمني با در نظر گرفتن کليه عواملی که ممکن است يک پرواز را دچار مخاطره نمايد.

Roll  رول : غلتيدن ، گردش حول محور طولی ، غلتش بال به صورتي که يک لبه بال پايين تر يا بالاتر از طرف ديگر قرار گيرد.

Root روت : مرکز يک بال.

Rotor روتور : چرخانه ، يک جريان هوايی چرخنده که در نزديکي و پشت عوامل جامد زمينی شکل ميگيرد.

 Round Out راوند آوت: تعديل سرعت جهت پرواز به موازات زمين در حين فرود.

Sea Breeze   سي بريز : نسيم دريا ، باد ايجاد شده بواسطه تفاوت دماي بين آب و زمين.

Seat سيت : نشيمنگاه ، صندلی پرواز.Sectional سکشنال : نقشه هواشناسی نشان دهنده فرودگاهها ، راههای هوايي ، مناطق کنترل شده بعلاوه عوامل زمينی.

Sheath شيت : پوشش محافظ خارجی روي بندهاي بال.

Simulator سيموليتور : ابزاری براي اتصال هارنس به آن و انجام عمليات کنترلي.

Sink  سينک : کاهش ناگهانی ارتفاع ، ريزش هوا که باعث حرکت سريعتر از حالت نرمال به سمت پايين ميشود.

slip  اسليپ : لغزش به داخل يک چرخش ( لغزش به خارج در دور زدن ) بر اثر عدم کنترل کافی.

 Skid  اسکيد : لغزش به خارج يک چرخش ( لغزش به داخل در دور زدن ) بر اثر عدم کنترل کافی.

 Soar able Envelope  سورابل انولپ : پاکت اوج گيری ، محدوده اطراف يک خط الراس که برای کافی جهت اوج گيری را ايجاد نمايد.

Soaring سرينگ : پرواز مازاد بر خط سير نرمال و طبيعی يک گلايدر.

Span   اسپن : فاصله بين دوسر بال.

Speed Striup اسپيد استير آپ : يک سيستم کاهش دهنده زاويه حمله يک پاراگلايدر که شامل يک ميله جای پا ميباشد که به وسيله بندهايی و قلاب به رايزر آ متصل ميشود.

Spin   اسپين : چرخش سريع کنترل نشده يک بال به واسطه واماندگي در يک طرف آن.

Spiral Dive   اسپيرال دايو : يک چرخش هماهنگ شيرجه مانند که با چرخيدن عميق يک بال وارد آن ميشويم. نيروي جي اضافي به واسطه يک بنک عميق در اين مانور به خلبان وارد ميشود.

Stability استبيليتي : ايستائي ، تمايل بال جهت برگشتن به حالت پرواز متعادل از هر حرکت و مانور.

Staging Area استيجينک آريا : منطقه نزديک محل فرود که برای کم کردن ارتفاع از آن استفاده ميکنيم.

Stall  استال : واماندگي از دست رفتن کامل نيروی برا افت ناگهانی برا و افزايش پسا به علت افزايش اضافی زاويه حمله.

لحظه بحراني خروج بال از حالت پرواز.

Static Pressure استاتيک پرشر : فشار استاتيک ، فشار ساکن ، فشار هوا که به علت وزن هوا در بالاتر از نقطه ی مبدا ايجاد ميشود.

Straps استرپز : تسمه ها و بندهای هارنس که در داخل صندلی پرواز از خلبان حفاظت ميکند.

Stratus Clouds  استراتوس کلاودز : ابرهاي استراتوس ، ابرهای گسترده و لايه ای شکل که معمولا باز دارنده و از بين برنده ترمال هستند.

Streamer استريمر : جريان نما ، روبان باريک که از آن بعنوان بادنما استفاده ميشود.

Suspension Lines ساسپنشن لاينز : بندهای اتصال رايزرها به کاناپی.

Tail Wind تيل ويند : باد پشت سر و هم جهت هدينگ پرواز.

Tandem تندم : پرواز دو نفر با يک گلايدر يا بال.

Thermal   ترمال : حباب يا ستون هواي گرم بالا رونده به سمت آسمان.Thermal Soaring ترمال سورينگ : بالا رفتن و يا بالا ماندن با پرواز در نيروي بالا رونده ترمال.

Thunder Storm  تندر استورم : طوفان تندری ، فرايند مازاد شکل گيری ابرهای کومولوس تا وزش باران  ، رعد و برق و ساير شرايط هوای بحرانی.

Toggles تاگلز : دستگيره های انتهای فرامين که خلبان در هنگام پرواز آنها را در دست ميگيرد ، حلقه ی انتهای فرامين.

Towing   توئينگ : کشيدن يک گلايدر و خلبان توسط يک رشته طناب يا سيم به وسيله نيروی محرک مانند وينچ و يا مشابه تا به هوا برخواستن آن.

Trailing Edge تريلينگ اج : انتهايی ترين و عقب ترين لبه يک بال ويا ايرفويل.Trim Speed تريم اسپيد : سرعت تعادل ، سرعتی که يک گلايدر متعادل با رها کردن فرامين به آن سرعت ميرسد.

Turbulence توربالانس : تندبادها و پيچ و تابهای جريانهای هوايی در يک پرواز.

Upper Surface  آپرسورفيس : سطح روی يک بال.

Up slop Winds آپ اسلوپ ويندز : ( بادهاي آناباتيک ) بادهايی که بالای يک خط الراس به واسطه حرارت تابش خورشيد ميوزند.

Up Wind آپ ويند : جهت پرواز با هدينگ به سمت باد.

Variometer وريو متر : ابزاری که بالا و پايين آمدن يک گلايدر و مقدار صعود و نزول آن را نشان ميدهد.

Velocity  ولو سيتی : اندازه گيری سرعت و جهت حرکت.Ventury ونتوری : افزايش سرعت باد زمانيکه باد متراکم و فشرده ميشود.

Vertigo ورتيگو : عدم درک موقعيت به خاطر چرخش زياد و اختلال در تشخيص آنچه ديده ميشود.

Vortex  ورتکس : جريانهای پيچشی هوا در نوک بالها ، هرنوع جريان پيچشی در هوا.

Wake Turbulance  ويک توربالانس : اغتشاش در اثر جريان دنباله ، جريانهای پيچشی در پشت مسير يک گلايدر و يا هر نوع هواپيما و بال.

Warm Front   وارم فرانت : جبهه گرم ، لبه جلويی يک توده هواي گرم.

Wind Dummy  ويند دامی : خلبانی که جهت کنترل وضع هوا ابتدا به پرواز در مي آيد.

Wind Gradient ويند گراديانت : تدرج باد ، کاهش سرعت باد با نزديک شدن به زمين.

Wind Indicator ويند اينديکيتور : سرعت سنج باد و يا جهت نماي باد ، باد سنج يا بادنما.

Wind Sock ويند سوک : جهت نماي باد جورابی شکل و يا پارچه ای روي ميله اتصال برای نماياندن جهت جريان باد.

Wing Loading وينگ لودينگ : نسبت وزن به سطح يک هواپيما که از تقسيم وزن کل در حال پرواز بال و خلبان بر سطح مفيد هواپيما بدست مي آيد.

Wing Over وينگ اور : مانوری که در آن گلايدر و يا بال يک مسير مانند راندن دوچرخه روی يک ديوار خميده به بالا و پايين را طي ميکند.

X-C   ايکس-سي : اصطلاح خاص پرواز فرا منطقه ای  ، کراس کانتري.

Yaw ياو : گردش بال حول محور عمودی به نحوی که يک بال به سمت جلو و ديگری به سمت عقب حرکت ميکند گردش به راست و يا چپ.

Yaw Axis ياو آکسيس : محور عمودی


 

تنظيم و ترجمه فرزاد جعفري فشارکي